Odpady

Odpady a ich uskladnenie na celom území Slovenskej republiky.

Viac informácií

Cenník odpadov

Aktuálny cenník pre skladovanie odpadov a sutiny.

Viac informácií

Skladovanie odpadov

Naše zariadenia s odpadom si môžete pozrieť na našej mape.

Viac informácií

Uskladnenie odpadov a kameniva v rámci celej Slovenskej republiky

Firma STAV-VET, s.r.o. sa zaoberá zhodnocovaním a podnikaním v oblasti nakladania s iným, ako nebezpečným odpadom. Naša spoločnosť sa snaží poskytovať služby v oblasti nakladania s odpadom a jeho následnou recykláciou pomocou mobilných zariadení. Zámerom spoločnosti je zhodnocovanie stavebného odpadu na materiál na následné použitie, ako podklad pre stavbu ciest a ďalšie inžinierske stavby.

Snahou spoločnosti je v plnej miere vychádzať v ústrety klientom, pružne reagovať na ich potreby, spĺňať zákonom predpísané normy a tiež ísť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja. S odpadmi spoločnosť nakladá tak, aby sa predišlo znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia a aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy na životné prostredie v dôsledku produkcie odpadov. Prvoradou snahou spoločnosti je aby odpady boli v maximálnej možnej miere využívané a až potom zneškodňované.
Stavvet 2012©
Created by: MM studio


Odpady a ich uskladnenie

V našich prevádzkach dočasne uskladňujeme a zhodnocujeme stavebné odpady, ktoré sa následne triedia a používajú pri práci v stavebníctve.

Za rok 2009 / 2010 sme takto využili a zapracovali do procesu výstavby cca 80.tis/m3 stavebného odpadu.
Takto upravené materiály sa používajú ako násypový materiál pri stavbe ciest, chodníkov, parkovísk, spevnených plôch a ihrísk. Zabraňuje sa tak skládkovaniu odpadu, kedy sa odpad už v ďalšom procese nevyužíva.