Kontaktné informácie


Firma Stav-vet s.r.o.
Pekárska 14,
917 01, Trnava

IČO: 44057750
IČ DPH: 2022585389
Telefón: +421 911 623 232
+421 919 60 60 60
E-mail: info@stavebnyodpad.sk
Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: SK5609000000005060102159
Kód: BIC:GIBASKBX

Kontaktujte nás

Stavvet 2012©
Created by: Ymage studio


Odpady a ich uskladnenie

V našich prevádzkach dočasne uskladňujeme a zhodnocujeme stavebné odpady, ktoré sa následne triedia a používajú pri práci v stavebníctve.

Za rok 2009 / 2010 sme takto využili a zapracovali do procesu výstavby cca 80.tis/m3 stavebného odpadu.
Takto upravené materiály sa používajú ako násypový materiál pri stavbe ciest, chodníkov, parkovísk, spevnených plôch a ihrísk. Zabraňuje sa tak skládkovaniu odpadu, kedy sa odpad už v ďalšom procese nevyužíva.